b560m mortar wifi có chạy được i7 11

b560m mortar wifi có chạy được i7 11 1 sản phẩm