b560m a pro có nên chạy i7 gen 11

b560m a pro có nên chạy i7 gen 11 1 sản phẩm